شرکت دکتر زهرایی مسئول بسیج سازندگی کشور در جلسه شورای برنامه ریزی استانداری استان زنجانشرکت دکتر زهرایی مسئول بسیج سازندگی کشور

توافق سپاه (بسیج سازندگی) و دستگاه های دولتی در خصوص اجرای 100 طرح محرومیت زدایی در راه اندازی دهکده های اقتصاد مقاومتی در شهرستان های تابعه استان زنجان